سخنی با دوستان خود

می خواهید برای خودتان کشف خدا شبیه چیست و چگونه خدا می خواهد شما را به زندگی می کنند?

مانند اکثر مردم به این اکتشافات در گروه با دوستان خود. برخی از سوالات به بحث خود را شروع اینجا هستید


کشف معنوی جامعه #1

مراقبت از یکدیگر

1. این هفته برای چه چیزی می توانید خدا را شکر کنید؟ (چه اتفاق خوبی در این هفته رخ داد؟)

2. با چه مسئله ای در حال حاضر درگیر هستید و ما چگونه می توانیم به شما کمک کنیم ؟ (چه کاری و یا چه چیزی در این هفته خوب جلو نرفت؟)

مسئولیت پذیری

3. چگونه کتاب مقدس و یا داستانی را که جلسه قبل با هم مطالعه کردیم در زندگی خود اعمال کردید؟

4. درسی را که جلسه قبل یاد گرفتید با چه کسی در میان گذاشتید و نتیجه آن چه بود؟

5. چه نیازهای شما در جامعه در هفته گذشته دست پیدا کرد؟

کشف

6. از یک نفر بخواهید که کل پاراگراف را یکجا بخواند.

7. از یکی از اعضای گروه بخواهید که در مورد آن صحبت کند و توضیح دهد.

8. از گروه سوال کنید که آیا مطلبی را به آن اضافه کردند و یا مطلبی را از قلم انداختند و یا حذف کردند؟

پدایش ۱:۱-۲٨

۱  در ابتدا، خدا آسمانها و زمین‌ را آفرید.
۲  وزمین‌ تهی‌ و بایر بود و تاریكی‌ بر روی‌ لجه‌ و روح‌ خدا سطح‌ آبها را فرو گرفت‌.
۳  و خدا گفت‌: «روشنایی‌ بشود.» و روشنایی‌ شد.
۴  و خدا روشنایی‌ را دید كه‌ نیكوست‌ و خدا روشنایی‌ را از تاریكی‌ جدا ساخت‌.
۵  و خدا روشنایی‌ را روز نامید و تاریكی‌ را شب‌ نامید. و شام‌ بود و صبح‌ بود، روزی‌ اول‌.
٦  و خدا گفت‌: «فلكی‌ باشد در میان‌ آبها و آبها را از آبها جدا كند.»
٧  و خدا فلك‌ را بساخت‌ و آبهای‌ زیر فلك‌ را از آبهای‌ بالای‌ فلك‌ جدا كرد. و چنین‌ شد.
٨  و خدا فلك‌ را آسمان‌ نامید. و شام‌ بود و صبح‌ بود، روزی‌ دوم‌.
٩  و خدا گفت‌: «آبهای‌ زیر آسمان‌ در یكجا جمع‌ شود و خشكی‌ ظاهر گردد.» و چنین‌ شد.
۱۰  و خدا خشكی‌ را زمین‌ نامید و اجتماع‌ آبها را دریا نامید. و خدا دید كه‌ نیكوست‌.
۱۱  و خدا گفت‌: «زمین‌ نباتات‌ برویاند، علفی‌ كه‌ تخم‌ بیاورد و درخت‌ میوه‌ای‌ كه‌ موافق‌ جنس‌ خود میوه‌ آورد كه‌ تخمش‌ در آن‌ باشد، بر روی‌ زمین‌.» و چنین‌ شد.
۱۲  و زمین‌ نباتات‌ را رویانید، علفی‌ كه‌ موافق‌ جنس‌ خود تخم‌ آورد و درخت‌ میوه‌داری‌ كه‌ تخمش‌ در آن‌، موافق‌ جنس‌ خود باشد. و خدا دید كه‌ نیكوست‌.
۱۳  و شام‌ بود و صبح‌ بود، روزی‌ سوم‌.
۱۴  و خدا گفت‌: «نیرها در فلك‌ آسمان‌ باشند تا روز را از شب‌ جدا كنند و برای‌ آیات‌ و زمانها و روزها و سالها باشند.
۱۵  و نیرها در فلك‌ آسمان‌ باشند تا بر زمین‌ روشنایی‌ دهند.» و چنین‌ شد.
۱٦  و خدا دو نیر بزرگ‌ ساخت‌، نیر اعظم‌ را برای‌ سلطنت‌ روز و نیر اصغر را برای‌ سلطنت‌ شب‌، و ستارگان‌ را.
۱٧  و خدا آنها را در فلك‌ آسمان‌ گذاشت‌ تا بر زمین‌ روشنایی‌ دهند،
۱٨  و تا سلطنت‌ نمایند بر روز و بر شب‌، و روشنایی‌ را از تاریكی‌ جدا كنند. و خدا دید كه‌ نیكوست‌.
۱٩  و شام‌ بود و صبح‌ بود، روزی‌ چهارم‌.
۲۰  و خدا گفت‌: «آبها به‌ انبوه‌ جانوران‌ پر شود و پرندگان‌ بالای‌ زمین‌ بر روی‌ فلك‌ آسمان‌ پرواز كنند.»
۲۱  پس‌ خدا نهنگان‌ بزرگ‌ آفرید و همۀ جانداران‌ خزنده‌ را، كه‌ آبها از آنها موافق‌ اجناس‌ آنها پر شد، و همۀ پرندگان‌ بالدار را به‌ اجناس‌ آنها. و خدا دید كه‌ نیكوست‌.
۲۲  و خدا آنها را بركت‌ داده‌، گفت‌: «بارور و كثیر شوید و آبهای‌ دریا را پر سازید، و پرندگان‌ در زمین‌ كثیر بشوند.»
۲۳  و شام‌ بود و صبح‌ بود، روزی‌ پنجم‌.
۲۴  و خدا گفت‌: «زمین‌، جانوران‌ را موافق‌ اجناس‌ آنها بیرون‌ آورد، بهایم‌ و حشرات‌ و حیوانات‌ زمین‌ به‌ اجناس‌ آنها.» و چنین‌ شد.
۲۵  پس‌ خدا حیوانات‌ زمین‌ را به‌ اجناس‌ آنها بساخت‌ و بهایم‌ را به‌ اجناس‌ آنها و همۀ حشرات‌ زمین‌ را به‌ اجناس‌ آنها. و خدا دید كه‌ نیكوست‌.
۲٦  و خدا گفت‌»: آدم‌ را بصورت‌ ما و موافق‌ شبیه‌ ما بسازیم‌ تا بر ماهیان‌ دریا و پرندگان‌ آسمان‌ و بهایم‌ و بر تمامی‌ زمین‌ و همۀ حشراتی‌ كه‌ بر زمین‌ می‌خزند، حكومت‌ نماید. «
۲٧  پس‌ خدا آدم‌ را بصورت‌ خود آفرید. او را بصورت‌ خدا آفرید. ایشان‌ را نر و ماده‌ آفرید.
۲٨  و خدا ایشان‌ را بركت‌ داد و خدا بدیشان‌ گفت‌: «بارور و كثیر شوید و زمین‌ را پر سازید و در آن‌ تسلط‌ نمایید، و بر ماهیان‌ دریا و پرندگان‌ آسمان‌ و همۀ حیواناتی‌ كه‌ بر زمین‌ می‌خزند، حكومت‌ كنید.»

بیشتر بخوانید

نرم افزار

9. وقتی همه پاراگراف ها تمام شد از یکی از افراد گروه بخواهید که کل مطلب را از حفظ بگوید و از بقیه افراد گروه بخواهید که اشکالات او را برطرف کنند.

10. این متن خوانده شده چه مطلبی در مورد خدا به ما می گوید؟

11. این متن خوانده شده چه مطلبی در مورد مردم به ما می گوید؟

برنامه ریزی

12. اگر این مطلب خوانده شده صحت دارد، ما طبق آن کدام یک از رفتارهای خود را در این هفته باید تغییر دهیم ؟

13. پنج نفری که بتوانید این مطلب را به آنها بگویید چه کسانی هستند؟

14. این هفته چه نیازهایی را می توانیم در جامعه برطرف کنیم؟