/home/mylanguagenet/public_html/sites/mylanguage.net.au/files/4sl/Vie4.html

Bạn đã từng nghe về BỐN ĐỊNH LUẬT THUỘC LINH CHƯA?

Vũ trụ được chi phối bởi những định luật vật lý, cũng vậy có những định luật thuộc linh chi phối mối quan hệ giữa bạn và Đức Chúa Trời.


1. ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN VÀ ĐÃ HOẠCH ĐỊNH MỘT CHƯƠNG TRÌNH KỲ DIỆU CHO ĐỜI SỐNG BẠN.

TÌNH YÊU của Đức Chúa Trời.

"Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài (Chúa Cứu Thế Jesus), để ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." (Giăng 3:16)

CHƯƠNG TRÌNH của Đức Chúa Trời

"Chúa Cứu Thế Jesus phán rằng: “…Ta đến để cho nhân loại được sự sống, và được sự sống dư dật” [nghĩa là được sự sống sung mãn và đầy ý nghĩa]." (Giăng 10:10)

Tại sao nhiều người vẫn chưa kinh nghiệm được sự sống sung mãn và đầy ý nghĩa? Tại vì…


2. LOÀI NGƯỜI TỘI LỖI VÀ BỊ PHÂN CÁCH VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI, NÊN KHÔNG THỂ HIỂU BIẾT VÀ KINH NGHIỆM ĐƯỢC TÌNH YÊU THƯƠNG CÙNG CHƯƠNG TRÌNH KỲ DIỆU CủA NGÀI DÀNH CHO ĐỜI SỐNG MÌNH.

Loài người TỘI LỖI

“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23).

Loài người được tạo dựng để tương giao với Đức Chúa Trời; nhưng vì ý riêng bướng bỉnh, ương ngạnh, loài người đã chọn lấy con đường riêng của mình, do đó sự tương giao với Đức Chúa Trời đã bị gãy đổ. Ý riêng ấy thể hiện bằng sự chống đối hoặc bằng thái độ hững hờ, không thờ phượng Đấng Tạo Hóa, có suy nghĩ, lời nói, và hành động sai trái, đi ngược với bản tính thánh khiết của Ngài, là bằng chứng của điều mà Kinh Thánh gọi là tội lỗi.

Loài người bị PHÂN CÁCH

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết” – tức là bị phân cách phần tâm linh khỏi Đức Chúa Trời (Rô-ma 6:23).

Biểu đồ bên đây mô tả rằng Đức Chúa Trời là thánh khiết còn loài người thì tội lỗi. Một vực sâu thăm thẳm phân cách hai bên. Những mũi tên chỉ về việc loài người liên tục cố gắng để vươn đến cùng Đức Chúa Trời và mong muốn có được sự sống sung mãn bằng những nỗ lực riêng như nếp sống đạo đức, triết lý hoặc tôn giáo, nhưng đều thất bại.

Định luật thứ ba giải thích cho chúng ta biết chiếc cầu duy nhất nối liền vực sâu phân cách này…


3. CHÚA CỨU THẾ JESUS LÀ GIẢI PHÁP DUY NHẤT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CHO VẤN ĐỀ TỘI LỖI. CHỈ QUA CHÚA CỨU THẾ, BẠN MỚI CÓ THỂ HIỂU BIẾT VÀ KINH NGHIỆM ĐƯỢC TÌNH YÊU THƯƠNG CÙNG CHƯƠNG TRÌNH KỲ DIỆU CỦA NGÀI DÀNH CHO ĐỜI SỐNG BẠN.

Chúa đã CHẾT THAY cho chúng ta

"Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng ta." (Rô-ma 5:8)

Ngài đã SỐNG LẠI từ cõi chết

"Chúa Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta…Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh và Ngài đã hiện ra cho Phi-e-rơ, sau lại hiện ra cho mười hai sứ đồ. Rồi Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy…" (1 Cô-rinh-tô 15:3-6)

Ngài là CON ĐƯỜNG DUY NHẤT

“Chúa Cứu Thế Jesus phán rằng: Ta chính là Con Đường, Chân Lý, và Nguồn Sống; chẳng bởi Ta thì không ai đến cùng Cha được.” (Giăng 14:6)

Biểu đồ bên đây mô tả rằng Đức Chúa Trời đã nối liền vực sâu phân cách chúng ta với Ngài bằng cách sai Chúa Cứu Thế Jesus đến thế gian chịu chết trên thập tự giá để đền tội thay cho chúng ta.

Biết ba định luật trên vẫn chưa đủ…


4. MỖI NGƯỜI CHÚNG TA PHẢI ĐÍCH THÂN TIẾP NHẬN CHÚA JESUS LÀM CỨU CHÚA VÀ CHỦ CỦA ĐỜI MÌNH; NHƯ VẬY, CHÚNG TA MỚI CÓ THẺ HIỂU BIẾT VÀ KINH NGHIỆM ĐƯỜC TÌNH YÊU THƯƠNG CÙNG CHƯƠNG TRÌNH KỲ DIỆU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI DÀNH CHO ĐỜI SỐNG CHÚNG TA.

Chúng ta phải TIẾP NHẬN Chúa Cứu Thế Jesus

""Bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời”" (Giăng 1:12)

Chúng ta TIẾP NHẬN Chúa bằng ĐỨC TIN

"“Thật vậy, nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi, đây không phải tự sức anh chị em, nhưng là tặng phẩm Đức Chúa Trời ban, cũng không do công đức anh chị em làm, để không ai có thể khoe mình.”" (Ê-phê-sô 2:8-9)

Khi tiếp nhận Chúa Cứu Thế... Chúng ta kinh nghiệm sự tái sinh.

Tiếp nhận Chúa là mời Ngài vào lòng

Chúa Cứu Thế Jesus phán rằng: “Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy.” (Khải huyền 3:20)

Tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus nghĩa là... ...chúng ta phải từ bỏ bản ngã để quay về cùng Đức Chúa Trời, tin cậy Chúa Cứu Thế để mời Ngài ngự vào đời sống chúng ta, xin Ngài tha thứ tội lỗi và biến đổi chúng ta trở nên người Chúa muốn. Nếu chỉ bằng lý trí cho rằng Chúa Cứu Thế Jesus là Con Đức Chúa Trời và Ngài đã chết trên thập tự giá để đền tội thế cho chúng ta hoặc chỉ kinh nghiệm bằng cảm xúc thì chưa đủ. Chúng ta phải tiếp nhận Chúa Cứu Thế bằng đức tin như một hành động của ý chí.

HAI VÒNG TRÒN DƯỚI ĐÂY TƯỢNG TRƯNG CHO HAI LOẠI ĐỜI SỐNG.

Đời sống do bản ngã làm chủ

Đời sống do Chúa Cứu Thế làm chủ

s - Bản ngã (tức là cái tôi) ngự trên ngai lòng.

† - Chúa Cứu Thế ở bên ngoài đời sống.

• - Những sở thích dưới quyền điều khiển của bản ngã. Kết quả thường là hỗn loạn và thất vọng.

† - Chúa Cứu Thế ngự trong đời sống và trên ngai lòng.

s - Bản ngã đầu phục Chúa Cứu Thế

• - Những sở thích ở dưới sự dẫn dắt của Chúa. Kết quả là hòa hợp với chương trình của Chúa.

Vòng tròn nào đang tượng trưng cho đời sống bạn?

Bạn muốn vòng tròn nào tượng trưng cho đời sống của mình?


BẠN CÓ THỂ LẤY ĐỨC TIN TIẾP NHẬN CHÚA CỨU THẾ NGAY BÂY GIỜ BẰNG LỜI CẦU NGUYỆN

(Cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời)

Đức Chúa Trời biết rõ tấm lòng bạn. Ngài quan tâm đến thái độ của lòng bạn hơn là những lời nói của bạn. Sau đây là lời cầu nguyện đề nghị:

“Kính lạy Chúa Jesus, Con cần Ngài. Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã chết thay trên thập tự giá vì tội của con. Con xin mở cửa lòng con tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa và Chủ của con. Con cảm ơn Ngài đã tha tội cho con và ban cho con sự sống đời đời. Xin Chúa ngự trên ngai của đời sống con. Xin biến đổi con trở nên người Chúa muốn. Amen.

Lời cầu nguyện trên đây có bày tỏ nguyện vọng của lòng bạn không? Nếu có, ngay bây giờ xin bạn hãy thành khẩn lặp lại lời cầu nguyện như trên.

Chúa Cứu Thế sẽ ngự vào đời sống của bạn ngay như Lời Ngài đã hứa.


LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT RẰNG CHÚA CỨU THẾ JESUS ĐANG NGỰ TRỊ TRONG ĐỜI SỐNG BẠN

Bạn đã mời Chúa vào đời sống chưa? Theo lời Chúa hứa trong Khải huyền 3:20 thì bây giờ Chúa Cứu Thế đang ở đâu trong mối liên hệ với bạn? Chúa Cứu Thế đã phán rằng Ngài sẽ ngự vào đời sống bạn, Ngài có hứa sai với bạn không? Như vậy làm thế nào để bạn biết rằng Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của bạn? (Sự đáng tin cậy của chính Đức Chúa Trời và Lời Ngài.)

Kinh Thánh hứa ban SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI ... ... cho những ai tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus.

"Đây là lời chứng: Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống nầy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Tôi viết điều nầy cho anh em là những người đã tin đến danh Con Đức Chúa Trời, để anh em biết mình có sự sống đời đời." (1 Giăng 5: 11-13)

Hãy thường xuyên tạ ơn Chúa Cứu Thế vì Ngài đang ngự trong đời sống bạn và Ngài không bao giờ lìa bỏ bạn. Đức Chúa Trời phán: “Ta không bao giờ lìa con, chẳng bao giờ bỏ con!” (Hê-bơ-rơ 13:5). Ngay chính giờ phút bạn căn cứ trên lời hứa của Chúa để mời Ngài ngự vào lòng bạn thì bạn có thể biết chắc rằng Chúa Cứu Thế đang sống trong bạn và bạn đang có sự sống đời đời. Ngài không lừa dối bạn đâu.


Đừng nương dựa vào CẢM GIÁC

Lời hứa của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh mới là uy quyền của chúng ta chứ không phải là cảm giác. Cơ Đốc Nhân (người tin Chúa Cứu Thế Jesus) sống bởi đức tin (tin cậy) nơi sự thành tín của chính Đức Chúa Trời và Lời Ngài. Mô hình đoàn tàu lửa dưới đây minh họa mối tương quan giữa sự kiện (Đức Chúa Trời và Lời Ngài), đức tin (sự tin cậy của chúng ta nơi Đức Chúa Trời và Lời Ngài) và cảm giác (kết quả của đức tin và sự vâng lời của chúng ta) (Đọc Giăng 14:21).

Đầu máy tàu lửa cứ chạy mặc dù có hay không có toa hành khách. Tuy nhiên, nếu cố gắng dùng toa hành khách để đẩy con tàu chạy thì thật là vô ích. Cũng vậy, là Cơ Đốc Nhân, chúng ta không nên nương dựa vào cảm giác hay cảm xúc. Nhưng hãy đặt đức tin (lòng tin cậy) của chúng ta nơi sự thành tín của Đức Chúa Trời và những lời hứa của Ngài.


BÂY GIỜ BẠN ĐÃ TIẾP NHẬN CHÚA CỨU THẾ JESUS

Ngay lúc bạn mở lòng tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus bằng đức tin như một hành động của ý chí, có nhiều việc lạ lùng xảy ra cho bạn, bao gồm những việc sau đây:

  Chúa Cứu Thế đã ngự vào đời sống bạn (Khải huyền 3:20 và Cô-lô-se 1:27)
  Mọi tội lỗi của bạn đã được tha thứ (Cô-lô-se 1:14)
  Bạn đã trở thành con Đức Chúa Trời. (Giăng 1:12)
  Bạn đã có sự sống đời đời (Giăng 5:24)
  Bạn đã bắt đầu hành trình thú vị. ...theo đúng mục đích mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên bạn. (Giăng 10:10; 2 Cô-rinh-tô 5:17; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)

Bạn có thể tưởng tượng ... một việc nào kỳ diệu hơn việc bạn tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus hay không? Bạn có muốn dâng lên Đức Chúa Trời lời tạ ơn về những điều Ngài đã làm cho bạn không? Chính hành động tạ ơn Đức Chúa Trời biểu lộ đức tin của bạn.

Để tận hưởng sự sống mới đến mức đầy trọn nhất...


NHỮNG ĐỀ NGHỊ GIÚP CƠ ĐỐC NHÂN TĂNG TRƯỞNG

Sự tăng trưởng thuộc linh là kết quả của việc đặt lòng tin cậy nơi Chúa Cứu Thế Jesus. “...Người công chính sẽ sống bởi đức tin.” (Ga-la-ti 3:11). Một đời sống đức tin sẽ giúp bạn có thể tin cậy Đức Chúa Trời mỗi lúc càng hơn trong mọi chi tiết của đời sống bạn, đồng thời giúp bạn thực hành những điều sau đây:

  Đến với Đức Chúa Trời bằng sự cầu nguyện hằng ngày (Giăng 15:7)
  Đọc Lời Chúa mỗi ngày. (xem Công vụ 17:11) Nên bắt đầu đọc sách Tin Lành Giăng. (xem Công vụ 17:11)
  Vâng phục Đức Chúa Trời từng giây từng phút. (xem Giăng 14:21)
  Làm chứng về Chúa Cứu Thế bằng chính nếp sống và lời nói của bạn. (xem Ma-thi-ơ 4:19 và Giăng 15:8)
  Tin cậy Đức Chúa Trời trong mọi chi tiết của đời sống bạn. (xem 1 Phi-e-rơ 5:7)
  Chúa Thánh Linh - (xem Ga-la-ti 5:16, 17 và Công vụ 1:8)

NHỮNG TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT DÀNH CHO SỰ TĂNG TRƯỞNG

Nếu bạn đã tin nhận Chúa Cứu Thế một cách cá nhân qua sự trình bày Tin Lành này hoặc muốn được giúp đỡ để hiểu rõ hơn về Chúa Cứu Thế, đây là những trang web bạn cần: