JESUS (فارسی، WESTERN)

    
  • چه این شما درباره خدا گوید؟
  • چه این شما درباره عیسی گوید؟
  • چه این شما درباره مردم گوید؟
  • اگر این درست باشد، چه تفاوت آن در زندگی خود را?
  • پنج نفر است که شما می توانید اکتشافات خود را با چه کسانی هستند؟