JESUS (TIẾNG VIỆT)

    
  • Điều này cho bạn về Thiên Chúa hiện những gì?
  • Những gì hiện điều này cho bạn biết về Chúa Giêsu?
  • Điều này cho bạn về những người có những gì?
  • Nếu điều này là đúng, sự khác biệt những gì nó sẽ làm cho cuộc sống của bạn?
  • Năm người bạn có thể chia sẻ của bạn khám phá với là ai?